Privatumo politika

Šios politikos tikslas: teikti informaciją fiziniam asmeniui (duomenų subjektui) apie asmens duomenų tvarkymo tikslą, apimtį ir apsaugą, ką atlieka UAB „ilotus“, tvarkydama duomenų subjekto asmens duomenis.

1. Duomenų valdytojas ir jo kontaktinė informacija

Duomenų valdytojas – Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) samprata – UAB „iLotus“, Įmonės kodas: 303023092, juridinis adresas: Lukiškių gatvė 3-406, Vilnius, Lietuva, LT 01108.

Duomenų valdytojo kontaktinė informacija su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais: info@zwcadsoft.lt, Lukiškių gatvė 3-201, Vilnius, Lietuva, LT 01108.

Naudojant šią kontaktinę informaciją, galima pateikti klausimus dėl asmens duomenų tvarkymo.

2. Bendrieji klausimai

Privatumo politika taikoma asmens duomenų apsaugos užtikrinimui fizinių asmenų atžvilgiu – klientų, įskaitant potencialius, buvusius ir esamus (toliau tekste – Klientai).

Duomenų valdytojas rūpinasi savo Klientų privatumu ir asmens duomenų apsauga, atsižvelgia į klientų teises į asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, pagal Latvijos Respublikoje taikomas teisės normas.

Privatumo politika taikoma duomenų tvarkymui nepriklausomai nuo to, kokia forma ir (arba) kokioje aplinkoje Klientas teikia asmens duomenis (duomenų valdytojo interneto svetainėje, popieriniu formatu arba telefonu), ir kokiose įmonės sistemose arba popieriaus formato kartotekose jie tvarkomi.

Specifinių duomenų tvarkymo rūšių atžvilgiu (pavyzdžiui, slapukų tvarkymo ir kt.), gali būti nustatytos specifinės taisyklės, apie kurias Klientas informuojamas tada, kai jis teikia atitinkamus duomenis duomenų valdytojui.

3. Klientų asmens duomenų tvarkymas

3.1. Tarpusavio sandorio vykdymui

Tam, kad sudarytų tarpusavio sandorį pagal Kliento pareiškimą ir užtikrintų jo vykdymą, Duomenų valdytojas tvarko Kliento asmens duomenis remdamasis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 punkto b) papunkčiu.

Asmens duomenų tvarkymas šiuo tikslu atliekamas, kai:

 • Klientas išreiškia norą (nuspaudžia mygtuką „Nemokama versija“ arba „Parsisiųsti“, arba pan. duomenų valdytojo svetainėse) naudoti programos nemokamą bandomąją versiją;
 • Klientas išreiškia norą įsigyti (spaudžia mygtuką „Pirkti“ duomenų valdytojo svetainėse, išsiųsdamas atitinkamo turinio el. paštą, telefonu ir pan.) programinės įrangos licenciją arba kitas prekes bei paslaugas.

Tam, kad su Klientu galėtų būti sudaroma ir vykdoma atitinkama sutartis. Jei asmens duomenys šiame papunktyje numatytam tikslui nebus teikiami, su Klientu nebus įmanoma sudaryti atitinkamo sandorio ir Klientas negalės gauti pasirinktos prekės arba paslaugos.

Tvarkymas būtinas priemonių vykdymui prieš atitinkamo sandorio sudarymą (pavyzdžiui, Klientui identifikuoti, dokumentams parengti), taip pat sandorio vykdymo metu (pavyzdžiui, Klientui identifikuoti, paslaugos ir patobulinimų užtikrinimui, Klientui aptarnauti, atsiskaitymams administruoti; kad nusiųstų pranešimus apie sutarties vykdymo eigą ir sutarties vykdymui svarbius įvykius) ir kt.

3.2. Duomenų valdytojo teisėtų (pagrįstų) interesų užtikrinimui

Tam, kad duomenų valdytojas galėtų realizuoti savo teisėtus (pagrįstus) interesus, kurie susiję su jo komercinės veiklos užtikrinimu, taip pat nuosavybės ir darbuotojų apsauga, Duomenų valdytojas numato, kad jis tvarkys Kliento asmens duomenis remdamasis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 punkto f) papunkčiu.

Tvarkymas gali būti būtinas, kad:

 • Duomenų valdytojas galėtų vykdyti savo komercinę veiklą;
 • skatintų prekės arba paslaugos kokybės tobulinimą;
 • parengtų ir plėtotų naujas prekes arba paslaugas;
 • aptanautų klientus;
 • tobulintų klientų aptarnavimo kokybę;
 • nagrinėtų ir tvarkytų pretenzijas;
 • išvengtų nepagrįstų finansinių rizikų vykdydamas savo komercinę veiklą (įsk., atlikti kredito rizikos vertinimą paslaugų pardavimo ir sutarties vykdymo metu);
 • atgautų ir išieškotų skolas;
 • analizuotų Duomenų valdytojo svetainių naudojimų veiklą, parengtų ir įdiegtų jų tobulinimus;
 • išsiųstų kitus pranešimus, susijusius su sutarties vykdymo eiga;
 • atliktų Klientų apklausas apie prekes ir paslaugas bei jų naudojimo patirtį;
 • išvengtų sukčiavimo;
 • savo turtui ir darbuotojams apsaugoti;
 • kreiptųsi į valstybės valdymo ir operatyvios veiklos institucijas ir teismą, kad apsaugotų savo teisinius interesus.

Jei Kliento asmens duomenys Duomenų valdytojo teisėtų (pagrįstų) interesų užtikrinimui bus panaudoti specifiniais tikslais, Klientas apie tai bus informuotas atskirai, norminių aktų nustatyta tvarka.

Šis tvarkymas tiesiogiai nėra būtinas sutartiniams įsipareigojimams sudaryti arba vykdyti, tačiau yra svarbus Duomenų valdytojo komercinei veiklai, kad Duomenų valdytojas galėtų užtikrinti efektyvius įmonės valdymo procesus, taip pat savo turto ir darbuotojų apsaugą.

3.3. Remiantis Kliento – duomenų subjekto sutikimu

Kai Klientas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, asmens duomenys tvarkomi remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 punkto a) papunkčiu.

Vadovaudamasis Kliento sutikimu, Duomenų valdytojas gali nusiųsti Klientui komercinius pranešimus apie Duomenų valdytojo prekes ir paslaugas (kurios nėra susijusios su Duomenų valdytojo ir Kliento sudarytomis sutartimis), informuoti apie naujoves, kviesti dalyvauti apklausose, susijusiose su tobulinimų rengimu, taip pat kitais atvejais.

Savo sutikimą Klientas turi teisę bet kada atšaukti nusiųsdamas atitinkamą pranešimą el. paštu: info@zwcadsoft.lt

Duomenų valdytojas nutrauks atitinkamų pranešimų siuntimą, vos tik bus sutvarkytas Kliento prašymas. Prašymo sutvarkymas priklauso nuo technologinių galimybių, tai gali trukti iki vienos paros.

Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymams, kurie atlikti tuo metu, kai Kliento sutikimas galiojo.

Atšaukus sutikimą, nebus nutrauktas duomenų tvarkymas, kuris vykdomas, remiantis kitais teisiniais pagrindais.

4. Asmens duomenų gavėjų kategorijos

Asmens duomenų tvarkymą atliks atitinkamai įgalioti Duomenų valdytojo darbuotojai.

Atskiriems tvarkymo veiksmams atlikti pritraukiamos įmonės, su kuriomis Duomenų valdytojas sudarė atitinkamą sutartį.

Duomenų valdytojas Klientų asmens duomenų arba bet kokios sutarties galiojimo metu įgytos informacijos neatskleidžia tretiesiems asmenims, jei tik tai nėra būtina:

 • pagal sutartį, kad atliktų kokią sutarties vykdymui būtiną arba įstatymu paskirtą funkciją (pavyzdžiui, atsiskaitymus su banku);
 • remiantis Kliento aiškiu ir nedviprasmišku sutikimu;
 • norminiuose aktuose (pavyzdžiui, įstatymuose ir Ministrų Kabineto taisyklėse) numatytais atvejais, juose nustatyta tvarka ir apimtimi;
 • Duomenų valdytojo teisėtų interesų apsaugai, pavyzdžiui, kreipiantis į teismą arba kitas valstybės institucijas prieš asmenį, kuris pažeidė Duomenų valdytojo teisėtus interesus.

5. Bendravimas su Klientu

Duomenų valdytojas, jei būtina, bendrauja su Klientu, naudodamas Kliento nurodytą kontaktinę informaciją (telefono numerį, el. pašto adresą, pašto adresą, taip pat naudojant programos pranešimus).

Bendravimą dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo Duomenų valdytojas vykdo remdamasis sudaryta sutartimi (pavyzdžiui, informacija apie sąskaitas, apie planuotus darbus, pasikeitimus).

6. Duomenų perdavimas trečiosioms šalims arba tarptautinėms organizacijoms

Duomenų valdytojas nenumato siųsti asmens duomenų trečiajai šaliai (šaliai, kuri nėra Europos Sąjungos arba Europos Ekonominės zonos valstybė narė) arba tarptautinei organizacijai.

Jei Duomenų valdytojas numatys asmens duomenis perduoti įmonėms arba organizacijoms trečiosiose šalyse, Duomenų valdytojas užtikrins norminiuose aktuose nustatytas procedūras asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos lygio užtikrinimui.

7. Asmens duomenų saugojimo trukmė

Duomenų valdytojas saugo Kliento asmens duomenis, kol egzistuoja koks nors iš šių kriterijų:

 • galioja su Klientu sudaryta sutartis;
 • kol norminiuose aktuose nustatyta tvarka Duomenų valdytojas arba Klientas gali realizuoti savo pagrįstus interesus (pavyzdžiui, pateikti prieštaravimų arba kelti ieškinį teisme);
 • kol egzistuoja juridinė pareiga duomenis saugoti (pavyzdžiui, įstatyme „Dėl buhalterijos“);
 • kol galioja Kliento sutikimas atitinkamam asmens duomenų tvarkymui, jei nėra kito duomenų tvarkymo teisinio pagrindo.

Po to, kai minėtos aplinkybės išnyksta, Kliento asmens duomenys ištrinami.

8. Duomenų subjekto teisės

Klientas turi teisę gauti norminiuose aktuose nustatytą informaciją, susijusią su jo duomenų tvarkymu:

 • patikslinančią informaciją apie tai, kokius asmens duomenis apie jį turi duomenų valdytojas, kokiems tikslams duomenų valdytojas tvarko šiuos asmens duomenis, informaciją apie asmens duomenų gavėjų kategorijas (jei tik norminiai aktai konkrečiu atveju leidžia šią informaciją teikti), informaciją apie laikotarpį, kiek ilgai asmens duomenys bus saugomi, arba kriterijus, kurie naudojami minėtam laikotarpiui nustatyti, taip pat informacija apie duomenų šaltinį, jei asmens duomenys nerenkami iš duomenų subjekto;
 • norminiuose aktuose numatytais atvejais Klientas turi teisę reikalauti koreguoti savo asmens duomenis, jei asmuo mano, kad duomenų valdytojo turima informacija yra pasenusi, netiksli arba neteisinga;
 • Klientas turi teisę reikalauti anuliuoti savo asmens duomenis, arba prieštarauti tvarkymui, jei Klientas mano, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, jie nebereikalingi tiems tikslams, kokiais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 • Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnyje minėtais atvejais Klientas turi teisę reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą.

Klientas gali pateikti prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo, raštišką prašymą nusiunčiant duomenų valdytojo juridiniu adresu arba saugiu elektroniniu parašu pasirašytą elektroninio pašto laišką nusiunčiant el. paštu: info@zwcadsoft.lt

Klientas prašyme turi nurodyti pageidaujamą bendravimo būdą. Duomenų valdytojas pagal galimybes atsižvelgs į Kliento nurodytą bendravimo būdą.

Gavęs prašymą, Duomenų valdytojas įvertins prašymo pagrįstumą ir jį įvykdys, arba teiks pagrįstą atsisakymą Klientui ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo gavimo dienos.

Duomenų valdytojas užtikrina duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimų vykdymą remiantis norminiais aktais ir esant Kliento pretenzijoms, vykdo galimus veiksmus, kad pretenziją išspręstų. Tačiau, jei tai nepavyksta, Klientas turi teisę kreiptis į priežiūros įstaigą – valstybinę duomenų inspekciją.

9. Kitos sąlygos

Duomenų valdytojo svetainės gali naudoti slapukus. Slapukų tvarkymo taisyklės yra čia

Duomenų valdytojo svetainėse gali būti patalpintos nuorodos į trečiųjų asmenų interneto svetaines, kurios turi savas naudojimo ir asmens duomenų apsaugos taisykles, už kurias Duomenų valdytojas nėra atsakingas.

Duomenų valdytojas turi teisę atlikti Privatumo politikos papildymus, patalpindamas juos Duomenų valdytojo svetainėje.

Duomenų valdytojas išsaugo ankstesnes Privatumo politikos redakcijas ir jos yra Duomenų valdytojo svetainėje.

Ši Privatumo politika taikoma nuo 2018 m. balandžio 9 d.